POVINNOSTI MAJITELE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Každý majitel nemovitosti vytápěné plynovým kotlem má před spuštěním plynového kotle nechat provést tzv. výchozí revizi, poté jednou ročně povinnou kontrolu spalinových cest.

Každý třetí rok má být místo ní provedena tzv. provozní revize. Je dobré vyplnit povinnou zprávu o kontrolách i revizích (rozdíl je v zaměření a rozsahu) pro případ např. požáru.

Z důvodu bezpečného a úsporného provozu (vyčištěný kotel má mnohem nižší spotřebu plynu a vyšší účinnost při spalování) doporučujeme nechat si spotřebič prohlédnout jedenkrát ročně. Běžná cena za kontrolu a čištění plynového spotřebiče před topnou sezónou začíná zhruba na 1000 Kč. Liší se podle typu spotřebiče a záleží také na pracnosti, případné výměně náhradních dílů a podobně. Nicméně tato cena se majiteli spotřebiče vrátí jednak nižší spotřebou paliva, ale také jistotou, že je spotřebič bezpečný a neohrožuje svým provozem obyvatele domácnosti.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize.

Velké množství plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Tento způsob vyhovoval svítiplynu a není vhodný pro zemní plyn, protože u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu.

Charakteristika zemního plynu – není sice jedovatý, ale je hořlavý a výbušný. Je lehčí než vzduch a při úniku se hromadí v horních částech prostorů.

Při nedokonalém spalování ( nedostatek vzduchu ) je vytvářen vysoce jedovatý CO ( oxid uhelnatý)!

K bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobému provozování Vašeho plynového zařízení je nutno dodržovat základní níže uvedené pokyny:

Údržba potrubních rozvodů:

 • pravidelně ( alespoň 1 x za 6 měsíců ) zkontrolovat stav nátěru potrubí a uložení potrubí,
 • 1 x za rok přezkoušet ovladatelnost armatur (kohoutů, ventilů )
 • zajistit trvalý a bezpečný přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám na plynovodu,
 • dbát na čistotu a čitelnost orientačních tabulek a označení prostoru s hlavním uzávěrem a plynoměrem,
 • 1 x za 6 měsíců prohlédnout trasu plynovodu v zemi, zda nad ním nejsou budovány pevná zařízení, nerostou nad plynovodem stromy, případně se nejeví známky úniku plynu,
 • 1 x za 5 let zajistit přezkoušení těsnosti plynovodu uloženého v zemi, včetně revize odbornou a oprávněnou firmou nebo revizním technikem,
 • dbát na to, aby byly k dispozici ovládací klíče nebo páky pro případnou manipulaci,
 • dbát na to, aby plynovod nebyl ohříván na vyšší teplotu než 50 °C a nebyl mechanicky poškozen,
 • dbát aby místa napadená korozí nebo mechanicky poškozená byla novým nátěrem ošetřena, případně opatřena novou izolací,
 • 1 x za 3 roky zajistit přezkoušení těsnosti celého domovního plynovodu, včetně revize odbornou a oprávněnou firmou nebo revizním technikem,
 • 1 x za 10 let zajistit u oprávněné organizace provedení kontroly technického stavu plynovodu uloženého v zemi ( stav izolace, stav koroze ).

Provozovatel je povinen:

 • zajistit provedení výchozí revize před uvedením zařízení do provozu.
 • zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
 • zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
 • vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
 • u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
 • vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

Kontrolní prohlídky a zkoušky

Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo zkoušky řídí a vykonává revizní technik nebo jiný odborný pracovník určený provozovatelem.

Provozní revize – 1x za 3 roky - tj. revize veškerého plynového zařízení

Kontrola plynového zařízení (například kotle nebo sporáku) 1x za rok.

Kontaktujte nás

Kancelář a účtárna

1daf@seznam.cz

+420 571 445 343

Revize plynových zařízení a tlakových nádob

4daf@seznam.cz

+420 734 502 204

Servisní technik plynových zařízení

1daf@seznam.cz

+420 733 322 189, 605 349 039

Údaje o firmě

Sídlo firmy

Huslenky 643, 756 02 Huslenky

Kancelář firmy

Podsedky 285, 755 01 Vsetín

DAF INNOVA s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25973

IČ: 26827930
DIČ: CZ26827930