Reklamační řád

       

kterým se upravují záruční podmínky na služby a materiál dodaný firmou DAF INNOVA s.r.o.

I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1) Reklamačním řádem se upravují podmínky uplatňování záruky na díla zhotovená firmou DAF INNOVA s.r.o., na poskytované služby, na zboží a materiál dodávaný firmou DAF INNOVA s.r.o.. Reklamační řád určuje postup při vyřizování reklamace od uplatnění reklamace, přes její vyhodnocení a informování Objednatele až po vyřešení reklamace a odstranění reklamované vady.
2) Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu.
3) Práva a povinnosti obou stran neuvedená v tomto Reklamačním řádu nebo neujednaná smluvně se řídí platnými zákony České republiky, zejména pak NOZ a Zákonem na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4) „Zhotovitel“ je firma DAF INNOVA s.r.o. se sídlem Huslenky 643, 756 02 Huslenky, IČO: 26827930, DIČ: CZ 26827930
5) „Objednatel“ je subjekt, který se zhotovitelem uzavřel Smlouvu o dílo nebo Objednávku.

 

II. Záruční podmínky

1) Zhotovitel poskytuje na zhotovení díla a poskytované služby záruku v plném rozsahu dle zákona a obchodních podmínek svých dodavatelů s výjimkou případů uvedených v bodě č. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku Reklamačního řádu.

2) U dodávaných technologických zařízení, popř. výrobků, na které jejich výrobci poskytují jinou záruční lhůtu, než je ta, kterou poskytuje Zhotovitel, a ke kterým dodavatel vystavuje záruční list, je platná záruční lhůta výrobce. U těchto zařízení a výrobků budou záruční listy předány Objednateli, který reklamace uplatní přímo u výrobce, případně u smluvního partnera výrobce.

3) Na veškerý materiál poskytuje Zhotovitel záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla nebo jeho příslušné části Objednatelem.

4) Záruční lhůta je omezená u prací a služeb s krátkodobým účinkem (např. pozáruční opravy ) a u použití výrobků a materiálů s časově omezeným účinkem nebo životností (např. montáž použitého materiálu.) U prací s krátkodobým účinkem lze uplatnit reklamaci do druhého pracovního dne od provedení prací. U použití materiálů s omezenou životností se záruční lhůta odvíjí od účinnosti či životnosti použitého materiálu stanovené výrobcem.

5) Záruka se nevztahuje:

a) na závady způsobené vlivem nepříznivých přírodních vlivů a živelných pohrom

bi) na závady vzniklé neodborným zásahem a zásahem v rozporu s Provozními předpisy/ Návodem k obsluze

c) na závady vzniklé zanedbáním obvyklé údržby

d) na závady vzniklé vlastním přičiněním objednatele či zásahy třetích osob

e) na závady vzniklé nevhodným zacházením a vandalstvím

f) na změny vzniklé přirozeným vývojem

g) na poškození způsobené domácími zvířaty

6) Objednatel je povinen oznámit vady na díle nebo poskytnutých službách písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. U zjištěných vad na díle zhotoveném na základě Smlouvy o dílo nebo Objednávky zhotovení díla nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady díla, u vad na službách poskytovaných na základě Servisní smlouvy nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění vady. Bude-li uplatňovat Objednatel viditelnou vadu v záruční lhůtě s nepřiměřeným zpožděním od jejího vzniku, nebude tato vada zhotovitelem uznána.

7) Objednatel je povinen v záruční době písemně ohlásit a konzultovat jakékoliv práce na díle Zhotovitele. V případě, že tak Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel nadále odpovědnost za vady díla, ačkoliv se vyskytly v záruční době.

8) Podmínkou poskytnutí záruky a uznání reklamace je dodržování všech podmínek užívání, údržby a péče o dílo v plném rozsahu dle informace předložené zhotovitelem při předání díla. Podmínkou poskytnutí záruky a uznání reklamace je uhrazení celé ceny díla a víceprací / údržbových prací dle platebních podmínek sjednaných v Smlouvě o dílo / Servisní smlouvě.

III. Postup řízení reklamace

1) Reklamaci je Objednatel povinen uplatňovat pouze v písemné formě, a to na Reklamačním listu, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Poskytovatele www.daf-innova.cz. V případě zaslání Reklamačního listu elektronickou cestou je Objednatel povinen ověřit telefonicky jeho bezchybné doručení Zhotoviteli.

2) Každá uplatňovaná reklamace musí obsahovat následující údaje:

a) Jméno / Název Objednatele

b) Kontaktní osoba objednatele uplatňující reklamaci včetně telefonního a/nebo e-mailového spojení

c) Přesnou adresu místa smluvního plnění (zhotovení díla / poskytovaných služeb)

d) Datum uplatnění reklamace

e) Datum vzniku / zjištění reklamované vady

f) Stručný, věcný a výstižný popis vady a okolností jejího vzniku / zjištění, popis okolností majících vliv na vznik vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou. Popis je vhodné případně doplnit fotodokumentací reklamované vady.

g) Možné termíny návštěvy Zhotovitele v místě reklamované vady k projednání reklamace

h) Podpis osoby uplatňující reklamaci

3) Zhotovitel se po telefonické dohodě dostaví do 6 pracovních dnů ode dne doručení reklamace k projednání reklamace na místo smluvního plnění. Objednatel je povinen umožnit v uvedené lhůtě, v termínu předem dohodnutém, Zhotoviteli přístup k reklamované vadě a být přítomen k projednání reklamace.

4) Zhotovitel sdělí Objednateli, zda je reklamace uznána jako oprávněná. V případě, že reklamace bude oprávněná, zahájí postup k odstranění vady dle dohody s Objednatelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, s výjimkou případů uvedených v bodě č. 6, 7 a 8 tohoto článku Reklamačního řádu, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodnou na delší lhůtě.

5) V případě, že reklamace bude vyhodnocena jako zjevně neoprávněná (zjištěná skutečná vada neodpovídá vadě popsané při uplatnění reklamace, zjevné zavinění vzniku vady Objednatelem či třetí stranou, nebo v případě opakovaně neoprávněné reklamace) je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré náklady spojené s řešením neoprávněné reklamace.

6) Výjimku z lhůty na vyřízení reklamace a odstranění vady činí reklamace materiálu, výrobků a služeb, jejichž stav a funkčnost nemůže být vzhledem ke klimatickým podmínkám v období uplatnění reklamace prověřena, nebo vzhledem k počasí nejsou dostatečné podmínky umožňující kvalitní a bezpečné odstranění vady a dodržení všech technologických předpisů a pravidel bezpečnosti práce. Jedná se zejména o období vegetačního klidu, obvykle od 15. listopadu do 31. března s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. V takovém případě zahájí Zhotovitel činnost na odstranění vady, jakmile nastanou podmínky umožňující bezproblémové odstranění vady a o předpokládaném průběhu vyřízení reklamace bude Objednatele informovat.

7) V případě, že součástí vyřízení reklamace a odstranění vady je výměna materiálu či výrobku, u kterých je výrobcem nebo dodavatelem stanovená delší dodací lhůta, než je lhůta určená k vyřízení reklamace, nebo u kterých je dodání materiálu vázáno na konkrétní období v roce (klimatické podmínky), je Zhotovitel oprávněn prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace o přiměřenou dobu. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

8) V případě, že je předmětem reklamace vada na zařízení, výrobku, nebo službách dodávaných subdodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace o přiměřenou dobu potřebnou k vyřízení reklamace u subdodavatele. O této skutečnosti bude Zhotovitel Objednatele informovat a při odstraňování vady bude v součinnosti se subdodavatelem.

9) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli v předem domluvených termínech přístup na místo reklamované vady a poskytnout Zhotoviteli k odstranění vady součinnost ve stejném rozsahu, v jakém byla sjednána Smlouvou o dílo / Údržbovou smlouvou.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2014

Kontaktujte nás

Kancelář a účtárna

1daf@seznam.cz

+420 571 445 343

Revize plynových zařízení a tlakových nádob

4daf@seznam.cz

+420 734 502 204

Servisní technik plynových zařízení

1daf@seznam.cz

+420 733 322 189, 605 349 039

Údaje o firmě

Sídlo firmy

Huslenky 643, 756 02 Huslenky

Kancelář firmy

Podsedky 285, 755 01 Vsetín

DAF INNOVA s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25973

IČ: 26827930
DIČ: CZ26827930