PŘESTAVBOVÉ SADY NA 3. EMISNÍ TŘÍDU POUZE DO KONCE ROKU 2017

Informace pro majitele kotlů na tuhá paliva

Od ledna 2018 už nebude možné dle zákona vyrábět kotle plnící 3. emisní třídu, tyto kotle však bude možné provozovat do zatím neurčeného roku. VIADRUS proto připravil program přestavbových sad pro starší kotle, které umožní změnu 1. a 2. emisní třídy na ekologičtější emisní třídu 3.

Kotle plnící horší emisní třídu 1 a 2 nebudou moci uživatelé provozovat od 1.9.2022, nákupem přestavbové sady, díky níž povýší stávající zařízení na 3. a vyšší emisní třídu tak mohou velmi snadno a především ekonomicky prodloužit životnost vytápěcího systému. V případě, že by přestavba kotle neproběhla, musel by být tento k 1.9.2022 odstaven, v případě 3. a vyšší emisní třídy se předpokládá její provozování o několik let déle.

„Vzhledem k platné legislativě se přestavbové sady na 3. emisní třídu pro kotle 1. a 2. emisní třídy budou vyrábět pouze do konce roku 2017, poté budou dostupné pouze jako skladové zásoby jednotlivých prodejců, avšak naše společnost je již nebude dále vyrábět,,“ vysvětluje Lucie Baránková, manažerka marketingu ze společnosti VIADRUS.

Pro mnoho uživatelů představuje pořízení nového kotle významnou investici, která může výrazněji zasáhnout do rozpočtu. „Právě proto jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům výhodné přestavbové sady, které jsou ekonomičtější variantou ke koupi nového kotle a zároveň zajistí kotlům 1. a 2. emisní třídy delší provozuschopnost,“ doplňuje Baránková.

Ekonomický a komfortní provoz

Společnost VIADRUS nabízí zvýhodněné přestavbové sady pro nejpoužívanější a nejoblíbenější kotle, které jsou v portfoliu produktů – konkrétně se jedná o modely Hercules U22 a Hercules U26. Ty je možné díky přestavbové sadě proměnit na automatické kotle Robot, UNO, DUO nebo ruční kotel ECO – s výjimkou posledního jmenovaného se zvyšuje také uživatelský komfort, jelikož kotle mají automatické přikládání paliva.

Reálné náklady na přestavbu kotle jsou cca 50 – 60 % ceny nového kotle (odvíjí se od konkrétního typu. Konkrétně kotlů Hercules U22 a U26 bylo prodáno v České republice v průběhu let 2000 – 2012 několik tisíc, jednalo se o jeden z nejoblíbenějších kotlů a největší podíl provozovaných kotlů těchto dvou typů je v Moravskoslezském kraji, dále na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Složitá legislativa

Z pohledu emisních hodnot jsou nejvíce sledovány hodnoty prachu, CO, NOx, SO2 a TOC, které jsou navíc vztaženy k výkonu kotlů a také k jejich účinnosti. V závislosti na tom, do jaké emisní třídy kotel spadá, je omezeno jeho používání. V této souvislosti platí následující termíny:

 Od 1. 1. 2014 – zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

 Od 1. 1. 2017 – povinnost na vyžádání předložit revizi kotle

 Od 1. 1. 2018 – zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

 Od 1. 9. 2022 – Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

 Informace, dotazy a objednávky můžete řešit na tel. 571 445 343 nebo na emailu 1daf@seznam.cz.

Informace ke kontrolám - revizím kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Zdroj: http://www.aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu

Revize kotlů na tuhá paliva - co mít připravené

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná.

Cena za provedenou kontrolu se řídí našim ceníkem + náklady za ujeté km. Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky atd..

Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je třeba mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno na výrobním štítku kotle a v návodu k obsluze. Při kontrole předložte vždy návod k obsluze ke kotli.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SERVISNÍHO ZÁKROKU SE VŽDY OBRACEJTE NA FIRMU, KTERÁ VÁM VÝROBEK PRODALA NEBO INSTALOVALA!

Ceník revizí kotlů na tuhá paliva

Typ kotle, výkonu Cena (bez DPH) Cena (s DPH)*
Kotle s ručním přikládáním, kotle třídy 0, 1, 2 a výjimka třídy 3 - přestavba na koks 620,-

750,-

Automatické kotle na pelety, dřevozplyňující kotle, přestavbové balíčky
(automaty na pelety) - kotle třídy 3, 4, 5

826,- 1000,-
Automatické kotle na uhlí, kombinované kotle, speciální kotle - přestavbové balíčky
(automaty na uhlí)  - kotle třídy 3, 4, 5
1000,- 1210,-

Dodatečný servis kotle na tuhá paliva v rámci revize kotle 
(drobné úkony - výměna těsnící šňůry, těsnění, kontrola expanzní nádoby,
vyčištění trysek, seřízení kotle)

250,- 303,- 

Oprava kotle, čištění, servisní práce 

dle indiv. nabídky 

Jízdné a havarijní příplatky - přednostní výjezd

Vsetín a nejbližší okolí (do 10 km; tam a zpět)

145,- 175,-

Mimo město

10,-/km 12,-/km
Cena kontroly kotle na TP zahrnuje: 
- měření tlaku komína
- měření hodnot CO v kotelně
- měření teploty spalin 
- měření hodnot spalin (CO2, O2ΔT, CO)
- vystavení protokolu dle zákona 201/2012 Sb. 
Nový ceník nabývá platnost od 1. 1. 2016 a platí až do odvolání, nebo případné změny.


* Výše DPH je 21 % – tato hodnota je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.

Revize kotlů na tuhá paliva

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ vstoupila v platnost 1. 9. 2012. Poté, co v lednu 2014 skončil prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, bude následovat:

Leden 2017 – Povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Leden 2018 – Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy.

Září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. (Obecní úřady mohou požadovat předložení revizí, pak občané musí revize předložit sami.)

Požadavky na krbová kamna, krby, sporáky a kachlová kamna (lokální topeniště nebo také dle zákona o ovzduší sálavé zdroje tepla) jsou cíleny hlavně na výrobce či dovozce spalovacího zařízení. Pro lokální topeniště určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. krbové vložky nebo kamna s vodním výměníkem) jsou povinnosti i pro provozovatele. Každá nabízená kamna na evropském trhu musí být opatřena výrobním štítkem.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby

Vzor dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zák. č. 201/2012 Sb. naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva?

Legislativa v ČR a Evropě – stav v roce 2017

Datum: 5.6.2017  |  Autor: Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Jan Dvořák, Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Strojírenský zkušební ústav, s.p., BRNO, www.szutest.cz, Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum  |  Organizace: Časopis Větrání vytápění instalace  |  Recenzent: Ing. Zdeněk Lyčka

Protože při spalování tuhých paliv v teplovodních kotlích pro vytápění domácností dochází k emitování znečišťujících látek, jsou postupně v jednotlivých zemích EU přijímány různé zpřísňující požadavky (emise a účinnost), které tato zařízení musí splnit. Požadavky jsou cíleny jak na výrobce či dovozce spalovacího zařízení, tak také na jejich provozovatele. Cílem tohoto článku je přinést přehled platných a plánovaných požadavků a také provést jejich srovnání.

Zdroj a více informací: 

http://vytapeni.tzb-info.cz/15865-jake-parametry-musi-splnit-kotle-na-tuha-paliva?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_2017-06-05

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu